PYUA DİJİTAL YAZILIM SANAYİ VE TİCARET AŞ
KULLANICI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Pyua Dijital Yazılım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://cdn.helpsteps.co/documents/KisiselVerilerinIslenmesi.html de yer alan Pyua Dijital Yazılım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Süreçlerinde Ödül Verilmesi amaçlarıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, kurumsal işbirliklerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve açık rıza alınması halinde 3 Kişilere, yurtdışında yerleşik olan sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz barındırma (hosting servisi) hizmeti sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişileri ve kurumların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir:

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ve çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerektiğinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda var olan iş ilişkisinin yürütülmesi kapsamında fiziki ve elektronik ortamda bizimle temas kurduğunuz e-posta, telefon, web servis, iç sistemler ve diğer kanallar üzerinden Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması ve Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak ve kişisel verileriniz açısından açık rıza hukuki şartına veya sözleşmesel ve yasal yükümlüklerin yerine getirilmesine dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı [email protected] adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.